چگونه ضمیرناخودآگاهمان را برنامه ریزی کنیم ؟

چطور ذهن ناخودآگاه / ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟ آیا شما به آنچه که … ادامه خواندن چگونه ضمیرناخودآگاهمان را برنامه ریزی کنیم ؟